صفحه اصلی / هیئت رئیسه

هیئت رئیسه

رئیس هیئت ورزشهای همگانی


نام و نام خانوادگی:عباس خیراندیش
تحصیلات: کارشناس مدیریت سوانح
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۵۶۷۰۸۵
آدرس الکترونیکی: abbaskh115@yahoo.com

نایب رئیس هیئت ورزشهای همگانی
نام و نام خانوادگی: هنگامه مرادی
تحصیلات: کارشناسی معماری
شماره تماس: ۰۹۳۹۵۰۲۰۰۴۸
آدرس الکترونیکی: hgsmoradi@yahoo.com

خزانه دار هیئت ورزشهای همگانی
نام و نام خانوادگی:سید عباس میرهاشمی
تحصیلات:
شماره تماس:
آدرس الکترونیکی:

دبیر هیئت ورزشهای همگانی
نام و نام خانوادگی:
تحصیلات:
شماره تماس:
آدرس الکترونیکی:

روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی


نام و نام خانوادگی:فریبا کرمی
تحصیلات: کارشناس روان شناسی
شماره تماس: ۰۹۱۰۱۵۶۲۵۰۹
آدرس الکترونیکی: f.karami@gmail.com