صفحه اصلی / مدارک جهت ثبت نام در دوره

مدارک جهت ثبت نام در دوره

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام در دوره های فدراسیون همگانی

حرکات اصلاحی یوگا:

مدارک مورد نیاز کارگاه سطح دو پیلاتس

مدارک مورد نیاز کارگاه سطح یک پیلاتس

مراحل ثبت نام در دوره های شهرستان

راهنمای ثبت نام الکترونیکی در سامانه :

شرایط و مدارک مورد نیاز در کارگاههای آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی :

مدارک برای کلاس مربیگری ورزش صبحگاهی در دو بخش آقایان و بانوان

مدارک جهت ثبت نام مربیگری تمرینات قدرتی کار با دستگاه امادگی جسمانی ( بوسو، اسلاید و وایبر) ویژه بانوان

مدارک برای کلاس مربیگری درجه ۳ ورزش در آب ویژه بانوان

مدارک برای کلاس کارگاه توجیهی فریزبی در دو بخش آقایان و بانوان

مدارک برای کلاس مربیگری درجه ٣ آمادگی جسمانی ویژه آقایان

مدارک برای کلاس کارگاه توجیهی ایروبیک ویژه بانوان

مدارک برای کلاس مربیگری ایروبیک درجه ٣ ویژه بانوان

مدارک برای کلاس مربیگری درجه ٣ آمادگی جسمانی ویژه بانوان

برگزاری دوره ده تئوری

کارگاه حرکت اصلاحی