صفحه اصلی / اهمیت و ضرورت ورزش همگانی

اهمیت و ضرورت ورزش همگانی

اهمیت و ضرورت ورزش همگانی
زندگی صنعتی امروز و مقتضیات آن از جمله بی‌تحرکی ناشی از ماشینی شدن بیش از حد زندگی، ورزش را به ویژه در شهرهای صنعتی و بزرگ اجتناب‌ناپذیر کرده است. شهرنشینی و افزایش تمایل به زندگی در شهرها