صفحه اصلی / برگزاری جلسه در محل اداره کارباحضور ساکی معاون اداره ورزش وجوانان ،خیراندیش رئیس هیئت همگانی شهرستان ساوه،رئیس اداره کار،رئیس اتاق اصناف و اعضای عضو کمیته کارگری به مناسبت هماهنگی برگزاری مسابقات ورزشی کارگران در هفته کار وکارگر

برگزاری جلسه در محل اداره کارباحضور ساکی معاون اداره ورزش وجوانان ،خیراندیش رئیس هیئت همگانی شهرستان ساوه،رئیس اداره کار،رئیس اتاق اصناف و اعضای عضو کمیته کارگری به مناسبت هماهنگی برگزاری مسابقات ورزشی کارگران در هفته کار وکارگر