صفحه اصلی / جلسه هماهنگی جهت امضائ تفاهم نامه با مدیریت سما ۹۸/۲/۴