صفحه اصلی / حرکات اصلاحی یوگا

حرکات اصلاحی یوگا

پیشنیاز:گواهینامه مربیگری یوگادرجه ٣
بارگذاری اسکن کپی برابربااصل مدارک شخصی(کارت ملی،شناسنامه،آخرین مدرک تحصیلی،بیمه ورزشی)وعکس٣*۴واضح
وبارگذاری اسکن کپی برابربااصل گواهینامه مربیگری یوگادرجه ٣درحساب کاربری سامانه فدراسیون ورزشهای همگانی