صفحه اصلی / حضور آقای عباس خیراندیش رئیس هیئت ورزشهای همگانی ساوه و خانم تقوی نایب رئیس هیئت همگانی در جلسه لیگ پیاده روی ایرانیان