صفحه اصلی / مدارک برای کلاس مربیگری ایروبیک درجه ٣ویژه بانوان

مدارک برای کلاس مربیگری ایروبیک درجه ٣ویژه بانوان

قابل توجه مربیانی که کارگاه توجیهی ایروبیک را گذرانده اند برای ثبت نام در دوره مربیگری ایروبیک درجه ۳ تا تاریخ ٩٧/۱۲/۱۵مدارک خود را به دفتر هیئت تحویل دهند.
مدارک برای کلاس مربیگری ایروبیک درجه ٣:
١- کپی شناسنامه
٢- کپی کارت ملی
٣- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- اصل فیش واریزی به مبلغ ۸٠هزارتومان بنام حساب فدراسیون همگانی بانک حکمت ایرانیان (علی مجدآرا)
١١١۶/٨٠١٨٨٣١٧٧/١
شماره شبا
٣١٠۶۵٠١١١۶٨٠١٠١٨٨٣١٧٧٠٠١
شماره کارت مجازی
۶٣۶٩۴٩٧٠١٠٠٠۲۵۴۱
۵- دوقطعه عکس پشت نویس شده
۶- همراه مدارک دو شماره تماس ذکر شود
٧- کپی مدرک توجیهی ایروبیک
٨-پرینت ثبت نام در سامانه الکترونیکی فدراسیون همگانی
٩- اصل کلیه مدارک فوق اسکن روی سی دی یا فلش
۱۰- ده تئوری
کپی کلیه مدارک باید در دفتر خانه برابر با اصل شود
حداقل سن برای کلاس مربیگری ایروبیک و آمادگی جسمانی ۲۰سال میباشد
کمیته آموزش هیئت ورزشهای همگانی شهرستان ساوه