صفحه اصلی / مدارک برای کلاس کارگاه توجیهی ایروبیک ویژه بانوان

مدارک برای کلاس کارگاه توجیهی ایروبیک ویژه بانوان

قابل توجه ورزشکاران عزیز هیئت همگانی در نظر دارد دوره کارگاه توجیهی ایروبیک را برگزار نماید لذا متقاضیان تا تاریخ ٩٧/۱۲/۱۵مدارک خود را به دفتر هیئت تحویل دهند.
مدارک برای کارگاه توجیهی ایروبیک :
١- کپی شناسنامه
٢- کپی کارت ملی
٣- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- اصل فیش واریزی به مبلغ ۵٠هزارتومان بنام حساب فدراسیون همگانی بانک حکمت ایرانیان (علی مجدآرا) فعلا واریز نشود
١١١۶/٨٠١٨٨٣١٧٧/١
شماره شبا
٣١٠۶۵٠١١١۶٨٠١٠١٨٨٣١٧٧٠٠١
شماره کارت مجازی
۶٣۶٩۴٩٧٠١٠٠٠۲۵۴۱
۵- دوقطعه عکس پشت نویس شده
۶- همراه مدارک دو شماره تماس ذکر شود
۷-پرینت ثبت نام در سامانه الکترونیکی فدراسیون همگانی
۸- ده تئوری
کپی برابر با اصل کلیه مدارک شود
حداقل سن برای دوره ۲۰سال میباشد
کمیته آموزش هیئت ورزشهای همگانی شهرستان ساوه