صفحه اصلی / مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی ساوه مورخ ۹۶/۶/۱

مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی ساوه مورخ ۹۶/۶/۱

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ مورخ ۹۶/۶/۱
مدرس سرکار خانم زهرا پارسا
خانمها:
مهزاد پیراسته
اعظم امیر شاهی
هانیه بهرامی
بنفشه بهرامی
زهرا تنبد
فاطمه خدا پناه
الهام مطهری شریف
اکرم مرادی
پریسا خدایاری
مریم مختاری
رقیه دائی
شقایق سلیمانی اسودی
فرشته صفا
کوثر صمدی
منا ضیائی
نفیسه فرخ
عاطفه کارگر
سپیده گل پیکر
سحر لطیف
نگین سلمانی
نسترن نادری
حدیث بختیاری
سارا پاک
مهرنوش بهروز وزیری
اسامی اعلام شده جهت دریافت مدرک مربیگری خود به دفتر هیئت همگانی مراجعه نمایند