صفحه اصلی / نتیجه دور مقدماتی مسابقات فوتسال کارمندی اردیبهشت ۹۸

نتیجه دور مقدماتی مسابقات فوتسال کارمندی اردیبهشت ۹۸


نتایج روز اول مسابقات فوتسال کارمندی ۸/۲/۹۸ 
بازی اول ۶بر۱ علوم پزشکی حریف خود مخابرات را شکست داد
بازی دوم ۳ بر صفر بانک انصار مهر حریف خود بنیاد مسکن را شکست داد 
بازی سوم ۶بر۱ نیروی انتظامی حریف خود بانک قوامین را شکست داد

نتایج روز دوم مسابقات فوتسال کارمندی ۹/۲/۹۸
بازی اول ۹بر ۱ نیروی انتظامی حریف خود سپاه را شکست داد
بازی دوم ۳ بر۲ یانک مهر انصار حریف خود بانک مسکن را شکست داد
باری سوم ۴بر۲ شهرداری حریف خود بانک صادرات را شکست داد
بازی چهارم ۲بر ۱ علوم پزشکی حریف خود امور دارایی را شکست داد

نتایج روز سوم مسابقات فوتسال کارمندی ۱۰/۲/۹۸
بازی اول ۵ بر ۳ یانک مسکن حریف خود بنیاد مسکن را شکست داد
بازی دوم ۴ برصفر امور دارایی حریف خود مخابرات را شکست داد
بازی سوم ۵ بر۱ بانک قوامین حریف خود سپاه را شکست دادویرایش

نتایج روز چهارم مسابقات فوتسال کارمندی ۱۱/۲/۹۸
بازی اول۵بر۱ شهرداری حریف خود بانک مسکن را شکست داد
بازی دوم ۶بر۵ بانک صادرات حریف خود بانک مهر انصار را شکست داد
بازی سوم ۶بر صفر علوم پزشکی حریف خود بانک قوامین را شکست داد
بازی چهارم ۴ بر ۲امور دارایی حریف خود نیروی انتظامی را شکست داد