صفحه اصلی / پیاده روی مشترک ورزشکاران صبحگاهی با دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دی ۹۷