صفحه اصلی / کمیته ورزشی کارمندان دولت

کمیته ورزشی کارمندان دولت

ورزش کارمندان دولت
– کارمندان شرکت کننده در مسابقات می بایست به صورت استخدام رسمی یا پیمانی در خدمت وزارتخانه یا سازمان مربوطه باشند.
– کارکنان قراردادی تمام وقت سازمان ها و وزارتخانه ها با دارا بودن حداقل ۵ سال خدمت و داشتن دفترچه بیمه تامین اجتماعی حق شرکت در مسابقات را خواهند داشت.
– کارکنان روزمزد ، شرکتی و پروژه ای و مشمولین قانون کار ( کارگری ) حق شرکت در مسابقات را ندارند.
– دستگاههای تابع مقررات خاص همانند وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان انرژی اتمی و شرکت راه آهن که در مقررات استخدامی آنها به جای استخدام رسمی یا پیمانی ، استخدام قراردادی مدت دار پیش بینی گردیده است به شرط داشتن ۲ سال سابقه و دفترچه بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی ، حق شرکت در مسابقات را دارند.
– داشتن کارت بیمه حوادث ورزشی برای کلیه بازیکنان و سرپرست و مربی الزامیست.
– هر یک از کارمندان فقط می توانند در یک رشته تیمی در مسابقات شرکت نمایند.
– سرپرست و مربی به عنوان بازیکن حق شرکت در مسابقه را ندارند.
– اسامی و کلیه مدارک بازی کنان و سرپرستان و مربیان می بایستی به امضاء مسئولین ذیربط دستگاه اجرائی مدیر کل امور اداری یا رئیس کارگزینی رسیده باشد.
– ارائه آلبوم تیمی تکمیل شده با ذکر عنوان و الصاق عکس ورزشکاران ، مربی و سرپرست به تفکیک هر رشته روز قبل از مسابقه الزامی است