صفحه اصلی / ورزش صبحگاهی / ورزش صبحگاهی مدرسه جهانسوزان ۲

ورزش صبحگاهی مدرسه جهانسوزان ۲

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از برنامه ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی
آموزشگاه جهانسوزان ۲
مدیر: خانم شاکر دنیوی
مربی: خانم سالک و خانم کاویانی